Risk Analizi

RİSK ANALİZİ NEDİR?

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Risk Analizi, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan , çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder.Risk değerlendirme aynı zamanda işimizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar.

Sağlık ve güvenlik alanında yapılan yasal düzenlemelerle işverenlere düzenli risk değerlendirme yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerine risk analizi yapılması, çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmesi ve Acil Eylem Planı yapılması zorunluluğu getirmiş bununla ilgili de ciddi maddi cezalar ve yaptırımları beraberinde yürürlüğe konulmuştur.Aksi durumda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerinin her bir işlem için 1000TL ile 80000TL arasında para cezası yaptırımı öngörmektedir.Yaptırılmayan Risk Analizleri için ve zorunluluk halinin başlamasından itibaren yaptırmadığı her ay için ceza kesilmeye devam edilecektir.


RİSK ANALİZİNİ NASIL GÜNCEL TUTARIZ ?

Yapılmış Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi tehlike sınıfına göre ;

  • Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda bir,
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri en geç 4 yılda bir,
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri en geç 6 yılda bir, Risk Analizi yaptırmak zorundadır

Bununla birlikte ;

  • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
  • İşyerinde uygulanan teknoloji kullanılan madde ve ekipmanlarında değişiklikler meydana gelmesi,
  • Üretim yönetiminde değişiklikler olması,
  • İş kazası,meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
  • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
  • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,

Halinde daha önce yapılan risk analizi geçersiz sayılır ve yenilenmesi gerekir.